Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Godsdienstige vorming

Dagelijks wordt aandacht besteed aan godsdienstige vorming. Verhalen, liedjes en gesprekken spelen daarbij een belangrijke rol. We gebruiken de methode Trefwoord.

 

Nederlandse taal

Technisch en begrijpend lezen
In groep 3 werken wij met de methode Actief Leren Lezen.
Deze methode omvat: Technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Vanaf groep 4 komt naast het technisch lezen en begrijpend lezen (methode ‘Nieuwsbegrip’) ook studerend lezen. Kinderen moeten uit een tekst de meest belangrijke informatie kunnen halen.

Taal
Vanaf groep 4 werken de kinderen uit de taalmethode Taal actief.

  • Schrijven: De kinderen leren verschillende soorten teksten te schrijven. Te denken valt aan brieven, werkstukjes, presentaties en gedichten.
  • Taalbeschouwing: De kinderen leren, dat wat je zegt, wordt beïnvloed door situatie, lichaamshouding, gebaren, enz.
  • Luisteren en spreken: Verslag uitbrengen, vragen stellen, deelnemen aan een gesprek, spreekbeurten zijn enkele middelen om de spreek- en luistervaardigheid te vergroten.

Spelling
Ook voor spelling van werkwoord spelling gebruiken we de methode Taal actiefDe kinderen leren per spellingscategorie hoe ze woorden goed schrijven. Met veelvuldig oefenen maken de kinderen vervolgens zich de juiste schrijfwijze eigen. In de loop van groep 6 komt hier werkwoordspelling bij.

 

Schrijven

Het ontwikkelen van een duidelijk leesbaar handschrift is het doel van het schrijfonderwijs. De methode Handschrift is daarbij onze leidraad.

 

Engelse taal

Het vak Engels wordt in alle leerjaren gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in contact worden gebracht met de Engelse taal. Engels is dé internationale voertaal, ook in het onderwijs. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen dat kinderen juist in de leeftijd van 5 tot 8 jaar het meest ontvankelijk zijn voor het leren van een tweede taal. Het vak Engels wordt vanaf groep 1 tot en met 8 gegeven via de methode ‘Take it easy’. Hierbij leren de kinderen Engels spreken, luisteren en schrijven.

 

Rekenen – Wiskunde

Wij werken in de groepen 3 tot en met 8 met de nieuwe versie van de methode “Wereld in getallen”. In het eerste jaar leren de kinderen op speelse wijze getalbegrip te ontwikkelen. In de daarop volgende leerjaren leren de kinderen de rekenkundige bewerkingen toe te passen. De kinderen moeten kunnen tellen en terugtellen. De tafels van vermenigvuldiging tot en met 10 worden geleerd. Rekenen uit het hoofd wordt geoefend. Inzicht in hele en gebroken getallen ( ‘gewone breuken’ en getallen met een komma) wordt bijgebracht. Ook het werken met een rekenmachine wordt geleerd. Dit alles om te kunnen omgaan met de verschillende rekenonderdelen en hun toepassingen, zoals cijferen, procenten, breuken, verhoudingen, decimale getallen en meten in allerlei variaties. Tabellen en grafieken komen daarbij aan de orde. Rekenen gebeurt niet om het rekenen zelf. We hebben het ergens bij nodig. Daarom moet het rekenen vooral aan de orde komen in de context van alledaagse situaties. We noemen dat realistisch rekenen.

 

Wereldoriëntatie

Voor de onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs maken wij gebruik van de methoden: Naut (natuur en techniek), Brandaan (geschiedenis) en Meander (aardrijkskunde). Tot en met groep 4 worden deze vakgebieden zoveel mogelijk integraal binnen het onderwijsaanbod behandeld. Vanaf de groepen 5 werken wij met de thema’s vanuit bovenstaande methoden.

 

Sociale vaardigheden

In de groepen 1 tot en met 8 maken we gebruik van de methode Kwink.
Kwink versterkt het zelfvertrouwen. Het leert kinderen behalve een aantal gedragscompetenties ook 21e-eeuwse vaardigheden aan zoals probleemoplossend, creatief en kritisch denken. Kwink heeft aandacht voor actief burgerschap, omgaan met diversiteit en algemeen aanvaarde omgangsvormen. De methode stimuleert positieve gedragsverwachtingen. Dit gewenste gedrag wordt elke les zichtbaar gemaakt met een poster.

 

Lichamelijke Opvoeding

Er wordt gymles gegeven door twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De kleutergroepen krijgen eens per week gymles in de speelzaal van een vakleerkracht. Naast de gymles bewegen de groepen 1/2 iedere dag buiten of in de speelzaal.

De groepen 3 tot en met 8 krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De kinderen hebben voor de gymlessen gymnastiekkleding en sportschoenen nodig, De groepen 4 en 5 krijgen naast bewegingsonderwijs in de gymzaal ook een halfjaar zwemles in het Alexanderbad.

Voor alle groepen organiseren wij tijdens de Koningsspelen altijd een uitgebreide sportdag. Met medewerking van verschillende verenigingen en aanbieders van sportactiviteiten maken de kinderen deze dag kennis met verschillende sporten en zijn ze de gehele dag sportief bezig.

 

Beeldende vorming

Bij beeldende vorming maken de kinderen kennis met verschillende mogelijkheden om zich in beelden uit te drukken door middel van tekenen en handvaardigheid. Daarnaast leren ze te genieten van dat wat ze gecreëerd hebben. Vanuit hun eigen beleving en fantasie maken ze zich een voorstelling van een concreet onderwerp.

 

Muziek

Op school schenken we aandacht aan het leren luisteren naar muziek, leren musiceren en bewegen op muziek. We gebruiken hiervoor de methode 123zing.

 

SKVR

Elk jaar hebben alle groepen een culturele activiteit georganiseerd door de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Dit kan op school, maar ook in de schouwburg of het theater zijn.

 

Computers / 21-eeuwse vaardigheden

In alle groepen kan gebruik worden gemaakt van computers. Goede software, passend bij de bovengenoemde vak- en vormingsgebieden en het kunnen gebruiken van de apparatuur zijn de uitgangspunten. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen met behulp van laptops digitaal werken, in de groepen 3 wordt met tablets gewerkt. In de groepen 6 wordt een typecursus aangeboden om blind te leren typen. Tevens beschikt iedere klas over een Smartboard of een Touchscreen. Met behulp van dit digitale schoolbord kunnen diverse ICT-mogelijkheden in het dagelijks onderwijs worden geïntegreerd. Omdat 21-eeuwse vaardigheden meer omhelst dan alleen ICT-vaardigheden wordt ook een programma culturele vorming en burgerschap ontwikkeld.

 

Digitale geletterdheid

Voor het bevorderen van de digitale geletterdheid maken we gebruik van de methode Delta de draak. Dit is een complete doorlopende leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8. Hierbij leren de kinderen omgaan met digitale media. Zo leren zij vanaf groep 1/2 programmeren met Bee bots en via Scratch (een programmeeromgeving voor kinderen) programmeren zij in groep 8 een robot. Bij deze lessen wordt niet alleen gebruik gemaakt van digitale media, maar werken we ook met werkboekjes. Daarbij worden digitale basisprincipes uitgelegd, zoals bijvoorbeeld volgordelijk denken.