Warm en betrokken

Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Thematisch
werken

“Wij zorgen voor zorg”

De zorg op De Stelberg wordt gecoördineerd door de Interne Begeleiders (IB’ers) in onderlinge samenspraak met leerkracht, kind, ouders en eventurele (externe) deskundigen. Uitgangspunt is dat we samen in gesprek blijven en actief handelen om de juiste zorg te kunnen bieden.

Bij het handelingsgericht werken streven we ernaar ieder kind de tijd, aandacht en de leerstof te bieden, die nodig is om zich te ontwikkelen en tot leren te komen. Dit betekent voor het ene kind meer zorg dan voor het andere kind. Een kind kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan verlengde instructie, meer herhaling of een prikkelarme omgeving. Begaafde kinderen kunnen gebaat zijn bij verrijkende leerstof en een specifieke aanpak.

 

Volgen van de leerlingen

“Wij weten wat de kinderen nodig hebben en stemmen ons onderwijs daarop af”

Om goed in kaart te brengen wat de kinderen nodig hebben om tot leren te komen, volgen we hun ontwikkeling nauwgezet. Dit gebeurt binnen de groep aan de hand van observaties, gesprekken en het methodewerk. Daarnaast maken we schoolbreed gebruik van een leerlingvolgsysteem, dat zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengt.

We gebruiken binnen ons leerlingvolgsysteem de volgende instrumenten:

 • Cognitieve ontwikkeling :
  CITO-toetsen (tweemaal per jaar; groep 1- eenmaal) – groep 1 t/m8
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling :
  Kijk op Sociale Competentie – observatiesysteem – groep 3 t/m 8
 • Voor de groepen 1 en 2 maken wij naast de CITO-toetsen gebruik van KIJK!
  Een leerlingvolgsysteem waarin de observaties van de leerkrachten op de verschillende
  ontwikkelsgebieden vastgelegd worden.

 

Informeren van ouders

“Zij aan zij; 1+1+1= meer dan 3 (kind/ouders/school)”

Gedurende het schooljaar wordt er driemaal een vast gespreksmoment tussen ouders en leerkracht ingepland:

Gespreksmoment 1 : Startgesprek
In de eerste weken van het schooljaar nodigen de leerkrachten de ouders uit voor een startgesprek.
Het doel hiervan is kennismaken met u als ouder(s) en door het gesprek uw kind beter leren kennen. Door in gesprek te gaan over de onderwijsbehoeften van uw kind willen wij – in nauwe samenwerking tussen school en thuis – zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Gespreksmoment 2 en 3: gesprek n.a.v. het rapport.
In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee; het eerste rapport in februari , het tweede voor de zomervakantie.

Het rapport geeft u verschillende soorten informatie:

 • beoordelingen gebaseerd op methodewerk en -toetsen;
 • observaties met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling en de taak-/werkhouding;
 • resultaten van de recent afgenomen CITO toetsen.

In de groepen 1/2 krijgen de ouders aan het eind van het jaar het plakboek van hun kind mee, met daarin de resultaten van de CITO-toetsen.

Extra gespreksmomenten:
Indien nodig kan er vaker overleg plaatsvinden. Het initiatief hiervoor kan uitgaan van zowel ouders als leerkracht.
De intern begeleider kan desgewenst aanschuiven bij de gesprekken.

Op dit moment oriënteren wij ons op het tussentijds voor ouders inzichtelijk maken van resultaten van methodetoetsen (groep 3 t/m 8) of de ontwikkeling van het kind (groep 1/ 2)

 

Leerlingdossier

Van ieder kind wordt een leerlingdossier bijgehouden (deels digitaal). Naast algemene administratieve gegevens bevat een dossier bv. gespreksverslagen, observaties, toetsanalyses, verslagen van psychologische en didactische onderzoeken door interne of externe deskundigen. Ook kunnen ouders belangrijke informatie laten toevoegen aan het leerlingdossier.

Het leerlingdossier is in te zien voor ouders/verzorgers. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Intern Begeleider of de locatieleider.

 

Zorgteam van De Stelberg

De Stelberg beschikt over gespecialiseerde intern begeleiders die ondersteuning bieden aan de leerkrachten. Deze hulp is gericht op professionalisering van de leerkracht en het organiseren van additionele hulpmiddelen om het lesgeven in de klas goed te laten verlopen. Wanneer er behoefte is aan buiten de school gelegen expertise of bij een hulpvraag aan instanties buiten de school, zullen de intern begeleiders dit coördineren. De intern begeleiders hebben 4x per jaar een groepsbespreking met de leerkrachten, in deze bespreking worden de opbrengsten van het onderwijs besproken en de aangeboden leerstof op groeps- en kind niveau geëvalueerd.

Ouders met zorgen over de ontwikkeling van hun kind, kunnen de intern begeleiders raadplegen. De Stelberg beschikt over een orthotheek waar leerkrachten materiaal kunnen vinden voor extra begeleiding van kinderen, zoals bijvoorbeeld hulpprogramma’s voor lezen, spelling, rekenen en taal, concentratie, sociale vaardigheden, verrijkingsmateriaal en educatieve spellen. Eventueel wordt overlegd met de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam of is er een Onderwijs Zorg Overleg (OZO) op school- en op wijkniveau.

 

Kopgroep

Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen heeft De Stelberg structureel geïnvesteerd in een passend extra aanbod voor deze groep leerlingen (vanaf de groepen drie), naast de verrijkingsopdrachten binnen de groep.

Omdat deze kinderen naast hoge capaciteiten (IQ >130) ook speciale leer- en persoonlijkheidseigenschappen hebben en de ontmoeting met hun “peers” van groot belang is voor hun ontwikkeling, krijgen zij wekelijks buiten de groep één dagdeel specifiek op deze doelgroep afgestemd onderwijs binnen de zogenaamde Kopgroepen. De bijeenkomsten vinden plaats in één van de speciaal ingerichte Kopgroeplokalen en worden begeleid door gespecialiseerde leerkrachten. Er wordt aandacht besteed aan: uitdagende en prikkelende opdrachten (o.a. Pittige Plustorens en Techniektorens, Language-Nut), samenwerken en – spelen, keuzewerk, sociaal-emotionele vorming, leren-leren. Ook worden er soms gastdocenten uitgenodigd.

*De leerlingen krijgen vanuit de Kopgroep ook één of meer opdrachten mee waaraan zij door de week in de groep kunnen werken tijdens de weektaak of in de door compacting vrijgekomen tijd.

 

Leerplein

Op De Stelberg zijn ook Leerpleinen ingericht, waar verrijkende modules aangeboden worden. Deze zijn voor leerlingen die niet voldoen aan de criteria voor de Kopgroep, maar wel beschikken over zeer goede vaardigheden of talenten op één specifiek vakgebied. Op het Leerplein wordt gedurende het schooljaar gewerkt in modules (van steeds zes tot acht weken), die afwisselend algemeen/talig, kunstzinnig en rekenkundig/ technisch van inhoud zijn. Deze worden begeleid door speciaal geïnstrueerde ouders. Per module melden de groepsleerkrachten, in overleg met de intern begeleider, een aantal leerlingen aan. Dit gebeurt op basis van bepaalde selectiecriteria: zeer goede resultaten op de betreffende vakgebieden (CITO-toetsen en methodewerk), een sterke motivatie en een goede, zelfstandige werkhouding. Door te werken in deze modulevorm komen we tegemoet aan de specifieke talenten van kinderen en kunnen gedurende het schooljaar verschillende kinderen profiteren van het extra aanbod.

 

Doublurebeleid

Ieder kind is uniek en maakt zijn eigen ontwikkeling door. Binnen passend onderwijs doorloopt een kind in principe in acht jaar de basisschool. Als de ontwikkeling echtercognitief en/of sociaal- emotioneel –duidelijk langzamer verloopt, kan een doublure overwogen worden. De school gaat tot een doublure over als er een meerwaarde te verwachten is ten gunste van de ontwikkeling van de leerling. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.

 

Zorg voor kinderen met extra onderwijsbehoeften

Kinderen die belemmeringen in hun ontwikkeling ondervinden worden zorgvuldig begeleid en besproken. Samen met u als ouder bekijken wij welke gerichte en specifieke hulp we kunnen inzetten om deze problemen en belemmeringen op te lossen. Dit kan betekenen dat externe deskundigen worden ingeschakeld bij complexe problemen. Van alle kinderen worden de scores bijgehouden. Eveneens worden observatie- en toetsgegevens geregistreerd, hetgeen past binnen het zogenaamde leerlingvolgsysteem.

 

Zorg voor jonge kinderen

Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.
Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Vanuit een positief (leer) klimaat met een gestructureerde en rijke leeromgeving worden de kleuters uitgedaagd, gestuurd en ondersteund in hun ontwikkeling.

Wij vinden het in ons onderwijs aan het jonge kind belangrijk dat:

 • Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod;
 • Het educatief handelen wordt besproken in gezamenlijke bijeenkomsten, leerkrachten blijven zich hierin ontwikkelen;
 • Wij de ontwikkeling van de kinderen volgen door middel van observaties.
 • Als ondersteuning hiervoor gebruiken wij het leerlingvolgsysteem KIJK!;
 • Wij een goede overdracht hebben vanuit de peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang.

Wanneer een kind stagneert in zijn ontwikkeling en er zorgen zijn vanuit ons als school en/of u als ouder zullen wij samen bekijken wat er nodig is om uw kind verder te helpen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten