Skip to content
Groep 8 van onze school neemt deel aan Route8, een eindtoets voor het basisonderwijs. Onze school heeft gemiddeld een hogere uitstroom dan het landelijk gemiddelde. De Stelberg heeft de afgelopen schooljaren hard gewerkt om de opbrengsten hoog te houden, onder andere door:

  • Het personeel te scholen in het handelingsgericht werken en het geven van een activerende instructie op verschillende niveaus (EDI-model);
  • Het personeel te scholen in coöperatieve werkvormen;
  • Professionele ontwikkeling van leerkrachten;
  • Ouderbetrokkenheid verhogen door middel van de invoering van de gesprekscyclus;
  • De inzet van digitale leermiddelen.

 

Op De Stelberg werken we aan de hand van een schoolplan. In dit schoolplan worden de ambities van de school voor een periode van vier schooljaren beschreven. Schooljaar 2019-2020 is het laatste schooljaar van ons huidige schoolplan. Dit schooljaar staat vooral in het teken van het evalueren van het huidige schoolplan, het borgen van de ontwikkelingen die in de afgelopen drie jaar zijn ingezet en het schrijven van Schoolplan 2020-2024.

Zo zijn we aan de slag met onze nieuwe Sova-methode (sociale vaardigheid) Kwink en godsdienstmethode Trefwoord. Ook wordt er een nieuwe aardrijkskundemethode ingevoerd. Er is speciale aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden, met name voor technieklessen en digitale geletterdheid. Tenslotte willen we dit jaar inzetten op de dialoog met ouders, via de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en de nieuw opgerichte klankbordgroep.

Cito Eindtoets groep 8

 

 Normen Centrale Eindtoets (vanaf 2015)
Jaar  Landelijk gemiddelde Schoolscore
2018 534,9 537,9
2017 535.2 536.7
2016 534,6 539,0
2015 534,9 537,8

Route 8

Dit schooljaar zijn wij gestart met ROUTE 8 van A-Vision. Iedere groep 8 leerling maakt de ROUTE 8 eindtoets. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van het kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor de leerling prettig en zo min mogelijk belastend. De kinderen maken de digitale toets op de laptop.

Dit zijn de resultaten voor dit schooljaar:

Route 8 (vanaf 2019)

 

Jaar

 

Landelijk gemiddelde Schoolscore

2019

2020

204

208

208,5

211

 

 

Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs

 

  2018 2019
VWO 24 30
HAVO/VWO 13 14
HAVO 19 13
VMBO-T/HAVO 17 7
VMBO-T 6 12
VMBO-K/T 8 7
VMBO-B/K 5 7
PRO 0 1
Back To Top