Skip to content

Passend onderwijs – in algemene zin

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt is, dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving
op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van de invoering van de wet passend onderwijs hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.
Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

De mogelijkheid bestaat dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs. Hiervoor gelden speciale indicatieprocedures. De mogelijkheid voor extra ondersteuning en financiering binnen het regu-liere basisonderwijs verloopt via het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotter-dam (PPO).

Binnen het samenwerkingsverband PPO Rotterdam (PPO) organiseren scholen uit heel Rotter-dam en de gemeente Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouders worden hier nauw bij betrokken.

Passend onderwijs – op scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam
Wanneer een kind wordt aangemeld op een school, zal deze school zoveel mogelijk een passende onderwijsplek bie-den. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van on-dersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen verplicht een versie van dit ondersteuningsprofiel opgesteld.

Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouders in te zien op de (school)website en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouders verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meer-dere scholen.

De school heeft vervolgens zes weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig aanmelden (bij voorkeur tien weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voor-keuren van de ouders.
Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek doet het schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouders.

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, wordt een ontwikke-lingsperspectief opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld.

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal moge-lijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap.

Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van uw kind op school en bij de over-gang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.

Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehou-den met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouders en school.

Back To Top