Skip to content

Onder verlof worden alle vakantiedagen verstaan buiten de reguliere schoolvakantie(s) om voor leerlingen ouder dan 5 jaar. Slechts in bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof te krijgen buiten de genoemde vakanties. Bedoeld worden dan:

Verlof (meer dan tien dagen)

Verlof van meer dan tien dagen kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. (Gedacht moet worden aan seizoensgebonden werkzaamheden / werkzaamheden in bedrijfstakken, die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om vakantie te nemen, zoals in de agrarische sector en de horeca.) Dat verlof kan één keer per schooljaar worden verleend voor maximaal tien schooldagen. Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overlegd. Vakantieverlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van een schooljaar.

Aanvraagformulier verlof buitenschoolvakantie, MEER dan tien dagen.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden  (tien dagen of minder)

Hiermee worden zaken bedoeld zoals huwelijksfeesten van familieleden, begrafenissen, 25 en 40 jarige ambtsjubilea en 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksfeesten van ouders en grootouders (één dag). Over andere zaken dient over-leg gevoerd te worden met de locatieleider van de school. Verlof dient minimaal twee weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de locatieleider. Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. De locatieleider is ver-plicht de leerplichtambtenaar op te hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij misbruik van deze regeling kan door de leerplichtambtenaar een proces-verbaal worden opgemaakt.

Aanvraagformulier Verlof wegens gewichtige omstandigheden, tien dagen of MINDER.

Meer informatie

Mocht u nog meer informatie willen hebben over verlof, dan verwijzen wij u door naar de officiële wetgeving:

Back To Top