Skip to content

Zorgteam van De Stelberg

Als de leerkracht extra ondersteuning nodig heeft in de begeleiding van uw kind, kunnen onze intern begeleiders deze ondersteuning bieden. De Stelberg beschikt over een orthotheek waar leerkrachten materiaal kunnen vinden voor extra begeleiding van kinderen, zoals hulpprogramma’s voor lezen, spelling, rekenen en taal, concentratie, sociale vaardigheden, verrijkingsmateriaal en educatieve spellen. Deze ondersteuning is gericht op professionalisering van de leerkracht. Ook kan de intern begeleider additionele hulpmiddelen verzorgen om het lesgeven in de klas goed te laten verlopen.

Verder kan de intern begeleider de hulpvraag aan een instanties buiten de school stellen. Hierbij kunt u denken aan de inzet van schoolmaatschappelijk werk of PPO Rotterdam. Als er bij een hulpvraag meerdere instanties betrokken zijn wordt
deze besproken in het Onderwijs Zorg Overleg (OZO) op school- en op wijkniveau. Ook deze ondersteuning is gericht op professionalisering van de leerkracht.

Daarnaast vervullen de intern begeleiders een begeleidende en coachende rol voor de leerkrachten op De Stelberg. Daarom komen de intern begeleiders regelmatig op bezoek in de klassen. Vanuit hun expertise op pedagogisch en didactisch gebied adviseren ze groepsleerkrachten.

Leerlingdossier

Van elk kind wordt, digitaal, een leerlingdossier bijgehouden. Naast algemene administratieve gegevens bevat een dossier bijvoorbeeld gespreksverslagen, observaties, toetsanalyses en verslagen van psychologische en didactische onderzoeken door interne of externe deskundigen. Ook kunnen ouders belangrijke informatie laten toevoegen aan het leerlingdossier.

Voor de uitgebreide toelichting op de organisatie van de zorg op onze school, verwijzen we naar de schoolgids.

Back To Top