Skip to content

Onderwijsconcept

We willen met ons onderwijs alle kinderen bereiken om ze zoveel mogelijk te laten leren. We kijken wat de kinderen nodig hebben en passen de hoeveelheid instructie en begeleiding hierop aan. Hierdoor krijgen alle kinderen de nodige herhalings-,
oefen- en verdiepingsmogelijkheden.

Op De Stelberg bieden we de leerstof geordend per leerjaar aan. Naast de basisaanpak differentiëren we in lesstof. We remediëren bij kinderen die extra hulp nodig hebben en bieden verrijking/verdieping voor kinderen die snel tot begrip komen. Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders.

Pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk dat De Stelberg een warme plek is waar de kinderen zich veilig voelen. Kinderen die goed in hun vel zitten, komen beter tot leren. Een goede motivatie draagt hieraan bij. We motiveren kinderen door ze te laten begrijpen waarom ze iets leren en dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen. We zorgen dat de kinderen succeservaringen op kunnen doen en bevorderen hun zelfstandigheid.

Een goed pedagogisch klimaat staat of valt met het contact tussen de leerkracht en de kinderen. We benaderen de kinderen positief en verwachtingsvol. Op De Stelberg gaan we met elkaar om in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen.
Zowel de kinderen als de volwassenen zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie, voor een prettige onderlinge verstandhouding en dus voor een goed werk- en onderwijsklimaat. De volgende normen zorgen hiervoor:

  • We zorgen voor veiligheid en rust.
  • We hebben respect voor onszelf en de ander.
  • We werken samen.
  • We nemen verantwoordelijkheid.
  • We hebben vertrouwen in elkaar.

We werken met de methode Kwink om de sociaal-emotionele vorming positief te beïnvloeden. Verder schenken we de eerste periode van elk nieuw schooljaar extra aandacht aan groepsvorming. We noemen dit De Gouden Weken. Na de kerstvakantie breekt er een tweede periode aan waarin de groepsvorming begeleid en ondersteund moet worden. Dit worden De Zilveren Weken genoemd.

Om ruimte te geven aan de optimale ontwikkeling van élk kind, maken we waar nodig individuele afspraken met kinderen. Immers, niet elk kind heeft baat bij dezelfde aanpak. Het waarom en de inhoud van de individuele afspraken is bij alle betrokkenen duidelijk. Zo leren we de kinderen dat we allemaal gelijkwaardig zijn, maar wel van elkaar kunnen verschillen. Een regel die voor alle kinderen geldt, is: afspraak is afspraak. Zo weet elk kind waar hij aan toe is.

Back To Top