Skip to content

Onderwijs in de groepen 1-2

De basisontwikkeling in groep 1/2 richt zich op de totale ontwikkeling van het kind. In deze groepen is er een balans tussen vaardigheden die worden aangeleerd en het zelf ontdekken. De groepen 1 en 2 zitten op onze school bij elkaar, omdat kinderen op deze leeftijd veel van elkaar kunnen leren. We streven ernaar de klassen zo evenwichtig mogelijk in te delen.

In de groepen 1/2 werken we met een planbord. In de ochtend zijn dit de zogenaamde verplichte werkjes, deze zijn ingepland door de leerkracht. In de middag mogen de leerlingen zelf een activiteit plannen.

Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt vanuit thema’s in activiteiten aangeboden en nog niet in vakken. Verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind komen op deze wijze geïntegreerd aan bod. In de groepen 1/2 werken kinderen afwisselend in een groepje aan een tafel of spelen met een klasgenootje in een hoek, zoals bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek of de leeshoek. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat om elk kind individueel aandacht te geven.

Om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen nauwkeurig te volgen, werken wij met het observatie-instrument KIJK! Ieder half jaar bespreekt de leerkracht met de ouders de ontwikkelingen van hun kind.

Het onderwijs in de groepen 3

Voor het jonge kind is het belangrijk de leerstof met het hele lichaam en alle zintuigen te ervaren. Dit heeft een kind nodig om tot onder andere een goede lees-en rekenontwikkeling te komen. Door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te gebruiken, hoekenwerk in te zetten en gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, werken we op expliciete en activerende wijzen aan de leerdoelen van groep 3. De methodes worden gebruikt om de leerlijnen te volgen en de leerdoelen vast te stellen voor een bepaalde periode.

Het onderwijs in de groepen 4 en 5

Als vervolg op het onderwijs in de groepen 1 t/m 3 wordt vanaf groep 4 extra aandacht gegeven aan zelfstandigheid. De leerkracht biedt de lesstof aan in afzonderlijke vakken zoals rekenen en taal. Daar waar het van toepassing is, besteden we ook aandacht aan de verbanden tussen de verschillende leerstofgebieden. Door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te gebruiken en gebruik te maken van diverse werkvormen, werken we op expliciete en activerende wijze aan de leerdoelen van groep 4 en 5.
De kinderen komen in aanraking met verschillende werkvormen zoals:

  • Kringactiviteiten;
  • Klassikale werkvormen;
  • Coöperatieve werkvormen;
  • Individueel werk;
  • Groepsdoorbroken activiteiten.

In de groepen 4 wordt gestart met het geven van kleine leertaken als huiswerk, zoals tafels. In groep 5 krijgen de kinderen leerwerk mee naar huis van wereldoriëntatie.

Het onderwijs in de groepen 6 tot en met 8

In de groepen 6 tot en met 8 bestaat het lesaanbod uit een mix van individueel werken (taak-tijd) en klassikaal onderwijs. Door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te gebruiken en gebruik te maken van diverse werkvormen, werken we ook in deze groepen op expliciete en activerende wijze aan de leerdoelen. Verder worden er in deze groepen momenten gecreëerd waarop de kinderen in groepjes bezig zijn aan een bepaalde opdracht. Een aantal van deze werkvormen geeft de leerkracht goede mogelijkheden om zoveel mogelijk aandacht aan elk kind afzonderlijk te besteden.

Vanaf groep 6 verwerken de kinderen vaker taken op de laptop. De software geeft direct feedback op het gegeven antwoord. De leerkracht houdt met behulp van de software tijdens de verwerking zicht op de vorderingen van de kinderen en kan waar nodig extra instructie geven. Het maken van huiswerk is een vast onderdeel van het leerprogramma in de groepen 6 en hoger. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van de leerstof. Minstens zo belangrijk vinden wij dat kinderen het maken van huiswerk als een normale zaak gaan ervaren. Wij leren kinderen bewust om te gaan met tijd, zich aan hun afspraken te houden en hun taken te plannen. Dit draagt ertoe bij dat kinderen een werkhouding ontwikkelen die ze in het vervolgonderwijs nodig hebben.

Lesmethoden

De lesmethoden die we gebruiken kunt u vinden in onze schoolgids.

Back To Top