Warm en
betrokken

Thematisch
werken

Samen Groeien

Verwachtingsvol

Ruimte
voor talent

Verbonden met
elkaar

Op deze pagina vindt u de protocollen die wij hanteren op school.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Doublerenprotocol

Dyslexie protocol

Protocol HB

ERWD protocol

Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Pestprotocol

Veiligheidsplan De Stelberg

Verzuimprotocol De Stelberg

Mist u een protocol? Dan kunt u contact opnemen met de directie of de intern begeleider.